Från fabriksgolvet – Tehtaan hengessä

En blogg om Konstfabriken. Om konsten, evenemangen, maten och livet!

 

Landskapets utvecklingspengar till Konstfabrikens stiftelse

28.05.2015 klo. 18:08

I dag är det
Torsdag, 23 maj
Klockan är 23:12, God natt!

BORGÅ taivas on selkeä +9

Taidetehtaan säätiölle maakunnan kehittämisraha EU:n Luova Eurooppa -hankevalmisteluun

Landskapets utvecklingspengar till Konstfabrikens stiftelse för förberedning av Kreativt Europa EU-projekt (svensk text längst ner)

Taidetehtaan säätiö on saanut Uudenmaan liiton myöntämän maakunnan kehittämisrahan EU:n Luova Eurooppa -hankevalmisteluun. Kehittämisraha on myönnetty Porvoon kansainvälisen nykytaiteen Triennaalin ja alueellisen toimintamallin kehittämiseen.

Taidetehtaan säätiö on palkannut kuvataiteen verkostoyhteistyön asiantuntijaksi taidemaalari, kuvataiteilija-kuraattori Petri Hytösen ja valmisteluhankkeen hallinnolliseksi johtajaksi arkkitehti Tove Hagmanin. Hän toimii myös Taidetehtaan säätiön varapuheenjohtajana. Hankevalmistelussa ovat mukana Porvoon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja Porvoon museo.

Ensimmäinen Porvoon kansainvälinen nykytaiteen Triennaali on tarkoitus toteuttaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kesällä 2017. Triennaalin tavoitteena on uudenlaisen toimintamallin luominen sekä uuden kaupunkitilan valtaaminen ja käyttöönotto kuvataiteen ja poikkitaiteellisten produktioiden esittelyä varten. Käytettävät tilat ovat yllätyksellisiä.

Triennaalia varten kehitettävä ja siinä testattava toimintamalli vastaa itä-uusimaalaisten luovan alan toimijoiden tarpeisiin kehittää ja ylläpitää kansainvälistä verkostoitumista, löytää pitkäaikaisia kansainvälisiä kumppanuuksia, monipuolistaa toimintaedellytyksiä ja luoda hedelmällistä yhteisöllisyyden kulttuuria luovan alan sisällöntuottajien, kunnallisten toimijoiden, rahoittajien ja mahdollistajien välille.

Triennaali toteutetaan osana EU:n Luova Eurooppa -hanketta. Hankkeeseen etsitään parhaillaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyötahoja, jotka voivat olla kulttuuritaloja, oppilaitoksia, yrityksiä, yhdistyksiä tai muita luovan alan toimijoita. EU-hankkeeseen liittyy tutkimusta, toimintamallin testausta ja uudenlaista yleisötyötä. Kaikki Itä-Uudenmaan alueellisesta kehittämisestä kiinnostuneet tutkijat, rahoittajat sekä sisällöntuottajat ovat uutta luovalle Triennaali-hankkeelle arvokkaita yhteistyökumppaneita.

Valmisteluhanketta tukee: /  Projektet stöds av:

 

 

 

Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå har tilldelats landskapets utvecklingspengar av Nylands förbund för att förbereda ett ”Kreativt Europa” Eu-projekt. Utvecklingspengarna skall användas för att utveckla en internationell Triennal för nutidskonst i Borgå och nya verksamhetsformer för evenemangsverksamhet i regionen.

Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå har anställt bildkonstnären – kuratorn Petri Hytönen som sakkunnig, för att bereda nätverkssamarbetet och pilotverksamheten. För projektets administration svarar arkitekt Tove Hagman, som också är stiftelsens viceordförande. Borgå stads kultur- och fritidstjänster samt Borgå Museum stöder och deltar i verksamheten.

Det är meningen att ordna den första intenationella Triennalen för nutidskonst i Borgå i samband med Finlands självständighets 100-års jubileum sommaren 2017. Triennalens mål är att ge nya verksamhetsmöjligheter att erövra och använda stadrummet genom att presentera  tvärkonstnärliga produktioner i miljöer, som kommer att överraska publiken.

Triennalens produktionsgrupper utvecklar och testar nya verksamhetsmodeller, som i framtiden skall svara den kreativa sektorns behov att verka på långsikt och förstärka internationella nätverk och hitta nya kontakter. Ett framtida Kreativt Europa projekt kan skapa mångsidiga verksamhetsmöjligheter internationellt och lokalt och verka för en fruktbar samverkande kultur mellan den kreativa sektorns innehållsproducenter, kommunala aktörer, finansiärer och möjliggörare.

Målet är att den första Triennalen förverkligas inom ett Kreativt Europa EU-projekt. En bra ansökan till ett EU-projekt kräver dock en bred uppslutning och samarbete och därför söker man nu lokala, nationella och internationella samarbetspartner, som tex kulturhus, läroinrättningar, företag, föreningar och övriga aktörer inom den kreativa branschen, som har intresse av att vara med i ett framtida projekt. Alla som är intresserade av regionalt utvecklingsarbete inom Östra Nyland, så som forskare, finansiärer och innehållsproducenter, är värdefulla samarbetspartner för ett kommande Triennal projekt.Till bloggens startsida